سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

زمان های انگلیسی قسمت دوم

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵ ب.ظ

زمان های انگلیسی قسمت اول

زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فاعل + (have یا has) + been + دار ing فعل

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

2- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

3- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.

 

زمان گذشته ساده یا ماضی مطلق

Simple Past tense

طرز ساختن:

زمان گذشته فعل (قسمت دوم فعل) + فاعل

موارد استعمال:

1- کارهایی که در گذشته معینی انجام گرفته و در این مورد قیدهایی نظیر ago, last night, yesterday و نظایر آنها با جمله همراه است:

I finished my work two hours ago.

2- کارهایی که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته و اغلب با یکی از قیدهای تکرار همراه است:

When I was in London, I often went to the opera.

 

تبصره) ممکن است به جای قید و زمان گذشته فعل از ترکیب (مصدر +used to ) استفاده کرد. این عمل غالباً برای کارهایی است که در گذشته عادت بوده ولی اکنون متروک است:

I used to play football when I was 16 years old.

3- بعد از حرف ربط  unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان شرط حال (فرض حال)،زمان گذشته به کار می رود:

If I saw him, I should tell him the matter.

 

زمان گذشته استمراری (ماضی استمراری)

Past Continuous Tense

طرز ساختن:

فاعل + (was / were) + دار ing فعل

موارد استعمال:

1- کاری که در گذشته ادامه داشته و همزمان با آن کار دیگری صورت گیرد:

We were reading newspaper when the telephone rang.

2- کاری که در گذشته معین مدتی ادامه داشته است:

He was swimming at 3 o'clock yesterday.

3- کارهایی که همزمان با هم در گذشته مدتی ادامه داشته است:

When we were playing chess, my father was watching television.

4- کارهایی که در طول زمان معین در گذشته ادامه داشته است:

All last month we were visiting round Europe.

 

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

 Past Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول + had + فاعل

موارد استعمال:

1- بیان کاری که در گذشته قبل از گذشته دیگر انجام گرفته است:

When we got to the station, the train had left.

2- بیان کاری که قبل از زمانی در گذشته انجام گرفته است:

They had finished the work before noon.

تبصره( گاهی فعل زمان گذشته (مورد اول) و یا قید زمان گذشته (مورد دوم) از جمله حذف می شود ولی شنونده از مضمون سخن بدان پی می برد:

I had seen him (before I left the school).

3- بعد از حرف ربط قیدی مانند unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان فرض گذشته به کار می رود:

If he had come earlier, he would have seen the doctor.

 

زمان گذشته کامل استمراری

Past Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل ing دار + been + had + فاعل

موارد استعمال:

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

He had been living in Tehran for 10 years before he died.

 

زمان آینده کامل استمراری

Future Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فاعل + (shall / will) + have + been + دار ing فعل

 

موارد استعمال:

قرینه این زمان در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامه داشته باشد:

I shall have been living in Tehran for 20 years by next month.

 

زمان آینده کامل

Future Perfect Tense

طرز ساختن:

فاعل + (shall / will) + have + اسم مفعول

 

موارد استعمال:

1- کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است:

When you return, I shall have done my work.

2- کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است. در این مورد معمولاً حرف اضافه زمانی by قبل از قید زمان آینده به کار می رود:

This trip will have sailed by 9 o'clock tomorrow night.

نکته: بعد از حروف ربطی مانند as soon as ,  until , till که زمان موقت و نزدیک را می رسانند به جای آینده کامل،ماضی نقلی به کار می برند:

   I will see you as soon as I have finished my work.  

 

زمان آینده استمراری

Future Continuous Tense

طرز ساختن:

فاعل + (shall / will) + be + دار ing فعل

 

موارد استعمال:

این زمان قرینه ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتها در آینده به کار می رود:

1- کاری که در آینده ادامه دارد و کاری بر آن واقع می شود:

When you arrive, we shall be having dinner.

2- کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است:

At 2 o'clock tomorrow afternoon we shall be playing football.

3- کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه خواهد داشت:

While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.

4-  کاری که در طول زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت:

I shall be traveling round Europe all next month.

نکته: موارد استعمال و تغییرات مربوط به will ,  shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است.

 

زمان آینده ساده

Simple Future Tense

 طرز ساختن:

فاعل + (shall / will) + شکل ساده فعل اصلی

نکته 1: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین  shall و در بقیه اشخاص از  will استفاده می شود.

نکته 2: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از  will استفاده می‌شود:

آیا ممکن است در را باز کنید؟

Will  you open the door?

ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

آیا در را باز خواهید کرد؟

Shall you open the door?

    کاربرد will , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الف)  will در اول شخص به جای  shall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم.

I will do it for you.

ب) در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد  shall به جای   will در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

این کار را نخواهی کرد. 

You shall not do it.

پ) کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

این مسئله را حل خواهد کرد.

He shall solve this problem.                   

 ت( در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع برای بیان اجازه  shall به کار می برند:

You shall see him if you want.

ث( ترکیب  shall we معادل let us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

Shall we begin the play?

موارد استعمال:

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

We shall take an exam next month.

یادآوری 1( در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will  را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری 2( افعال: hope, want, intend, promise, except, choose, like, mean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

He hopes to visit Europe next summer.

یادآوری 3) افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانند can که در آینده به صورت   be able به کار می رود:

I shall we able to finish my article tonight.

توجه 1) یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

شکل ساده فعل اصلی + be going to + فاعل

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است. موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم و می خواهم استفاده می کنند:

میخواهند ما را به شام دعوت نمایند.

They are going to invite us to dinner.

 توجه 2) غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب  "to be about to" و    "to be on the point of" نیز استفاده می کنند:

در شرف اتمام کار خویش است.

He is about to finish his work.             

قصد فرار دارند.

They are on the point of running away.                 

 

زمان گذشته کامل استمراری

Past Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

شکل ing فعل اصلی + been + had + فاعل

موارد استعمال:

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

He had been living in Tehran for 10 years before he died.

۸۶/۰۵/۰۷
محمد داوری دولت آبادی