سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

فارسی و دستور سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

علوم تجربی سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

تاریخ سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

ریاضی سال سوم راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

عربی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

دینی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

علوم تجربی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

حرفه و فن سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

املاء فارسی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 شهرستان دشتی

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 آقای سیفی پور

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی نوبت اول دیماه 88 آقای ابراهیمی

سوالات ریاضی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

سوالات زبان انگلیسی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

سوالات علوم تجربی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

سوالات ادبیات فارسی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

قرآن سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوایی

علوم تجربی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 انشاء سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

جغرافی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 عربی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

حرفه و فن سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

 فارسی و دستور سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

دینی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

دفاعی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال سوم راهنمایی دیماه  ۸۷ آموزشگاه پردیس

دفاعی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

علوم سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

حرفه سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

 جغرافیا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

 عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

 دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

حرفه و فن سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

زبان سال سوم راهنمایی مرداد ۸۸ شهرستان برخوار

 اجتماعی سوم راهنمایی (جامع) شهریور 87 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

 جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 87  

جغرافیا ( جامع ) استان کردستان شهریور 87

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت عصر)

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

دینی سال سوم راهنمایی مرداد ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

حرفه سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - صبح

زبان سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان - بعداز ظهر

زبان سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی شهریور ۸۷ استان کردستان

تاریخ سوم راهنمایی خرداد ۸۷ استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت صبح)

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شهریور 87 استان کردستان

حرفه و فن سوم راهنمایی خرداد 87 استان کردستان (شیفت ظهر)

حرفه و فن سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 87

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

اجتماعی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 86

جغرافیا (جامع) استان کردستان شهریور 86

جغرافیا سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 86

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

 ریاضی سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

عربی سال سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

تاریخ سال سوم راهنمایی دیماه ۸۶ استان کردستان

زبان سال سوم راهنمایی شهریور ۸۶ استان کردستان

املاء فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶ استان کرستان

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان 

علوم تجربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر) 

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

انشاء و نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

 اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

ریاضی  سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (نوبت صبح)     

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

جغرافیای سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

جغرافیا ( جامع ) سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 88

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان

عربی سوم راهنمایی خرداد ۸۸ استان کردستان (شیفت عصر)

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 انشاء و آیین نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

دینی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ شهرستان برخوار

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمایی نهایی

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دوم

املاء سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷ شهرستان برخوار

۸۹/۰۲/۰۷
محمد داوری دولت آبادی

نظرات  (۲)

سلام و شاد باش به معلم عزیزم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دیروز میگفتم :

مشقهایم را خط بزن … مرا مزن

روی تخته خط بکش … گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن

هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما کنون ..

مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما را

توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی

می کنید . شاگرد کوچکت.... کاکا بغیازی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه عالمه اس ام اس و کارت پستال روز معلم در " شذرات " به آدرس :

http://kakaarabi.blogfa.com/post-370.aspx
بابا دمت گرم نبودی صفر گرفته بودم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی