سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۱۴ مطلب با موضوع «زبان سال هشتم» ثبت شده است

۰ نظر ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۹
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۱۴
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۲۲ بهمن ۹۱ ، ۱۶:۳۶
محمد داوری دولت آبادی
۵ نظر ۱۹ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۴
محمد داوری دولت آبادی

www.navaeeschool.ir

قرآن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

تاریخ سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 حرفه و فن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

جغرافی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه ب 

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

املای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 انشای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 دینی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

۳ نظر ۰۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۱۷
محمد داوری دولت آبادی
۱ نظر ۰۵ بهمن ۸۸ ، ۲۱:۲۶
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۱۳ خرداد ۸۸ ، ۱۲:۰۴
محمد داوری دولت آبادی

کلمات ناقص جملات زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

6. Those ch_ldr_n play tennis on W_dn_sdays.

7. The woman w_shes the cl_th_s and makes t_a.

8. I do my h_mework and read a n_wsp_per.

 

پاسخ سوالات ستون A را  از جواب های ستون B پیدا کرده و حرف مربوط را در ستون پاسخ بنویسید.

A

پاسخ

B

9. How do you go home?

 

a) football

10. What does he play?

 

b) Mrs Ahmadi

11. What colour is your pencil?

 

c) I walk.

12. Who is she?

 

d) blue.

 

 

e) well

۱ نظر ۱۱ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۵:۰۰
محمد داوری دولت آبادی

نمونه سوالات زیر به صورت PDF می باشند.  

سال اول راهنمایی

سال دوم راهنمایی

سال سوم راهنمایی
۶ نظر ۰۸ دی ۸۶ ، ۱۰:۵۶
محمد داوری دولت آبادی

http://salimii.blogfa.com

 

Choose the correct answer.

 

Vocabulary

 

1. Sit on the ----------.

a. cup

b. bench

c. wall

d. basket

   

2. There are ten eggs ---------- the basket. 

a. in

b. on

c. under

d. at

 

3. Don’t ---------- on the wall, please.   

a. write

b. listen

c. read

d. close

 

4.  Let’s ----------. We have an English test. 

a. play

b. come

c. close

d. study

 

5. Let's take a ----------. It’s late.    

a. taxi

b. chair

c. map

d. ruler

۴ نظر ۲۸ مرداد ۸۶ ، ۱۵:۳۵
محمد داوری دولت آبادی

1. It is a brown ------------

a) girl

b) boy

c) desk

d) desks

 

2. They are ------------

a) glasses

b) glass

c) bus

d) ruler

 

3. This is an ------------

a) chair

b) apple

c) bag

d) book

 

4. Is Ali a student? Yes, ------------

a) he's

b) Ali is

c) Ali's

d) he is

 

5. There are many ------------ in the street.

a) cars

b) a car           

c) car

d) car's

۳ نظر ۰۸ مرداد ۸۶ ، ۰۸:۲۹
محمد داوری دولت آبادی

واژگان

 

در هر دسته کلمه ی ناهماهنگ از نظر معنی را مشخص کنید.

 

1. (bag – bed – but – box)             

2. (green – read – white – blue)

3. (morning – lunch – evening – night) 

4. (eye – neck – house – ear)

جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید .

 

(Wednesday – eyes – shirt – on – with)

1. Ali's -------------- are blue. (eyes)

2. Today is -------------- (Wednesday)

3. She goes to the library -------------- Monday. (on)

4. I play ping_ pong -------------- my brother. (with)

 

بهترین گزینه را انتخاب کنید.

 

1. It's half past five. It's --------------

a. five thirteen

b. five o'clock

c. five thirty

d. five fifteen

                                       

2. Mrs. Irani is my --------------

a. sister

b. father

c. brother

d. family

 

3. We eat -------------- in the evening.

a. breakfast

b. lunch

c. dinner

d. morning

 

4. -------------- the window, please.

a. Read

b. Close

c. Write

d. Listen

 

متضاد کلمات ستون A   را از ستون B  پیدا کنید و حرف مربوط را در ستون پاسخ بنویسید. ( در ستون B یک کلمه اضافی است )

 

A

پاسخ

B

1. go

e

a. there

2. day 

c

b. close

3. open

b

c. night

4. here

a

d. clean

 

 

e. come

 

 جمله های زیر را با دانسته های خود کامل کنید.

 

1. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday

2. There are many books in the library.

3. Ali is a teacher He teaches English.

4. Don't look at your books, please.

                                      

کلمه ای که با کلمه داخل پرانتز هماهنگی بیشتری دارد را مشخص کنید.

 

1. / walk – watch – speak – see /         ( English )

2. / in – at – to – on /                         ( Friday )

 

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1. What colour is your pen? (blue)

It is blue.

2. Are there many clocks on the desk? (books)

No, there are many books on the desk.

           

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

 

1. Please -------------- the blue umbrella.

a. point

b. points

c. pointing

d. point to

 

2. Your sister -------------- school every morning.

a. walk

b. walks

c. to walk

d. walks to

 

3. Does he -------------- Persian at school?

a. teach

b. teaches

c. teaching

d. to teach

 

4. Their -------------- are playing football.

a. father

b. mother

c. children

d. brother

 

با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

 TinyPic image

1. Whose bag is it?          

………………………………          

 

2. Is Mina studying now?

………………………………

گزینه ی صحیح را در جای خالی بنویسید.

 

1. -------------- is that man? ~ He is Mr Amini.

(What – Who – Where)

2. -------------- does he live? ~ He lives on Hafez Avenue.

(When – What – Where)

3. -------------- students does he teach?

(Who – How many – What time)

4. -------------- is she? ~ She is a nurse.

(What – Who – Where)

 

با کلمات درهم ریخته جمله مرتب بنویسید.

 

1. (rooms – are – now – the – cleaning – they)

 ………………………………………………

2. (in the park – are – how many – there – trees)

 …………………………………………… ?

 

سوالات ستون A را به پاسخهای مناسب در ستون B وصل کنید. ( یک جمله در ستون A اضافی است )

 

A

 

B

1. Are they playing ping_ pong?

 

a. No, they weren't.

2. Do your sisters study Persian?

 

b. No, they don't.

3. Were her friends in the library?

 

c. No, they aren't.

4. Do you listen to the radio?

 

d. No, they haven't.

5. Have the children many balls?

 

 

 

  

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید .

 

1. They listen to the teacher. (please)

 ……………………………………

 

2. I am an English teacher. (we)

 …………………………………

 

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز سوالی کنید .

 

1. These are her scarfs. (Whose)

…………………………………………………

 

2. There are many students in the classroom. (How many)

........................................................................................

تلفظ

 

زیر کلمات ناهماهنگ از نظر تلفظ خط بکشید.

 

1. tomorrow – brother – clock - mosque

2. this – thanks – that – they

 

با توجه به تصویر به سوال زیر به دو صورت  پاسخ دهید .

 TinyPic image

1. What time is it?

……………………………………

 …………………………

 

درک مطلب

 

پس از مطالعه متن به سوالات مربوطه پاسخ دهید.

 

  Today is Friday. Mina and her brother, Amir, were at school yesterday. It's five o'clock now. Amir is watching TV and his sister doing her homework.

 

a ) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید. ( 2 )

 

1. Where were they yesterday?

 ………………………………

2. What is Amir doing now?

  ……………………………

 

b ) جمله ی صحیح را با T وجمله ی نادرست را با F مشخص کنید . ( 1 )

 

1. It's five . ------             

 2. She is watching TV now . -------

 

c ) در جای خالی کلمه ی مناسب قرار دهید . ( 1 )

1. Yesterday was --------------

2. They -------------- at school yesterday .

 

مکالمه

 

در جای خالی کلمه ی مناسب قرار دهید و مکالمه را کامل کنید .

 

A: Who is -------------- man?

B: He is Mr Amini.

A: -------------- is he?

B: He's a teacher.

A: Does he -------------- in your school?

B: Yes, he --------------

A: What does he teach?

B: He teaches --------------

A: How many -------------- does he teach?

B: One hundred.

 

دیکته

 

کلمات ناقص جملات زیر را با حروف مناسب کامل کنید .

 

1. My father works in an of_ice.

2. Her mother washes the clot_es.

3. It's fifty min_tes past eight.

4. Today is Tu_sday.

 

در جای خالی حروف مناسب بنویسید .

 

 

TinyPic image

 

۱ نظر ۲۶ ارديبهشت ۸۶ ، ۱۶:۵۰
محمد داوری دولت آبادی

واژگان

 

در هر دسته کلمه ی ناهماهنگ از نظر معنی را مشخص کنید.

 

۱. (bag – bed – but – box)             

2. (green – read – white – blue)

3. (morning – lunch – evening – night) 

4. (eye – neck – house – ear)

جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید .

 

(Wednesday – eyes – shirt – on – with)

1. Ali's -------------- are blue.

2. Today is --------------

3. She goes to the library -------------- Monday.

4. I play ping_ pong -------------- my brother.

 

بهترین گزینه را انتخاب کنید.

 

1. It's half past five. It's --------------

a. five thirteen

b. five o'clock

c. five thirty

d. five fifteen

                                        

2. Mrs. Irani is my --------------

a. sister

b. father

c. brother

d. family

 

3. We eat -------------- in the evening.

a. breakfast

b. lunch

c. dinner

d. morning

 

4. -------------- the window, please.

a. Read

b. Close

c. Write

d. Listen

 

متضاد کلمات ستون A   را از ستون B  پیدا کنید و حرف مربوط را در ستون پاسخ بنویسید. ( در ستون B یک کلمه اضافی است )

 

A

پاسخ

B

1. go

 

a. there

2. day 

 

b. close

3. open

 

c. night

4. here

 

d. clean

 

 

e. come

جمله های زیر را با دانسته های خود کامل کنید.

 

1. Today is Monday. Tomorrow is --------------

2. There are many -------------- in the library.

3. Ali is a -------------- He teaches English.

4. -------------- look at your books, please.

 

                                       

کلمه ای که با کلمه داخل پرانتز هماهنگی بیشتری دارد را مشخص کنید.

 

1. / walk – watch – speak – see /         ( English )

2. / in – at – to – on /                         ( Friday )

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

 

1. What colour is your pen?

……………………………………………………

2. Are there many clocks on the desk? ( books )

………………………………………………………………………..

           

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

 

1. Please -------------- the blue umbrella.

a. point

b. points

c. pointing

d. point to

 

2. Your sister -------------- school every morning.

a. walk

b. walks

c. to walk

d. walks to

 

3. Does he -------------- Persian at school?

a. teach

b. teaches

c. teaching

d. to teach

 

4. Their -------------- are playing football.

a. father

b. mother

c. children

d. brother

 

با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

 TinyPic image

1. Whose bag is it?          

………………………………………           

 

2. Is Mina studying now?

…………………………………………..

گزینه ی صحیح را در جای خالی بنویسید.

 

1. -------------- is that man? ~ He is Mr Amini.

(What – Who – Where)

2. -------------- does he live? ~ He lives on

Hafez Avenue
.

(When – What – Where)

3. -------------- students does he teach?

(Who – How many – What time)

4. -------------- is she? ~ She is a nurse.

(What – Who – Where)

 

با کلمات درهم ریخته جمله مرتب بنویسید.

 

1. (rooms – are – now – the – cleaning – they)

 ……………………………………………………………………………………

2. (in the park – are – how many – there – trees)

 ………………………………………………………………………………… ?

 

سوالات ستون A را به پاسخهای مناسب در ستون B وصل کنید. ( یک جمله در ستون A اضافی است )

 

A

 

B

1. Are they playing ping_ pong?

 

a. No, they weren't.

2. Do your sisters study Persian?

 

b. No, they don't.

3. Were her friends in the library?

 

c. No, they aren't.

4. Do you listen to the radio?

 

d. No, they haven't.

5. Have the children many balls?

 

 

 

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید .

 

1. They listen to the teacher. (please)

 ……………………………………………………………

 

2. I am an English teacher. (we)

 …………………………………………………………..

 

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز سوالی کنید .

 

1. These are her scarfs. (Whose)

………………………………………………………

 

2. There are many students in the classroom. (How many)

.................................................................................................

تلفظ

 

زیر کلمات ناهماهنگ از نظر تلفظ خط بکشید.

 

1. tomorrow – brother – clock - mosque

2. this – thanks – that – they

 

با توجه به تصویر به سوال زیر به دو صورت  پاسخ دهید .

 

1. What time is it?

TinyPic image

 

 ……………………………………

 …………………………………..

 

درک مطلب

 

پس از مطالعه متن به سوالات مربوطه پاسخ دهید.

 

  Today is Friday. Mina and her brother, Amir, were at school yesterday. It's five o'clock now. Amir is watching TV and his sister doing her homework.

 

a ) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید. ( 2 )

 

1. Where were they yesterday?

 …………………………………………………………

2. What is Amir doing now?

  ………………………………………………………..

 

b ) جمله ی صحیح را با T وجمله ی نادرست را با F مشخص کنید . ( 1 )

 

1. It's five . ____             

 2. She is watching TV now . ____

 

c ) در جای خالی کلمه ی مناسب قرار دهید . ( 1 )

1. Yesterday was --------------

2. They -------------- at school yesterday .

 

مکالمه

 

در جای خالی کلمه ی مناسب قرار دهید و مکالمه را کامل کنید .

 

A: Who is -------------- man?

 

B: He is Mr Amini.

A: -------------- is he?

B: He's a teacher.

A: Does he -------------- in your school?

B: Yes, he --------------

A: What does he teach?

B: He teaches --------------

A: How many -------------- does he teach?

B: One hundred.

 

 

دیکته

 

کلمات ناقص جملات زیر را با حروف مناسب کامل کنید .

 

1. My father works in an of_ice.

2. Her mother washes the clot_es.

3. It's fifty min_tes past eight.

4. Today is Tu_sday.

 

در جای خالی حروف مناسب بنویسید .

 

TinyPic image

۶ نظر ۱۵ ارديبهشت ۸۶ ، ۰۹:۱۸
محمد داوری دولت آبادی

A) در گروه کلمات زیر، کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

1. (soldier – gun – fork – policeman)

2. (pencil – radio – pen – ruler)

 

B) گزینه درست را انتخاب کنید.

1. The girls haven't (scarfs – shirts – dresses).

2. I eat (breakfast – lunch – dinner) in the morning.

3. They (pray – clean – play) in the mosque.

4. It's five (to – too – two) one.

 

C) کلمات داده شده را در جای خالی قرار دهید. (یک کلمه اضافی است)

 

who – blue – student – what

 

1.    You are a ………………………

2.   …………………… is she? She is Mina.

3.   It is …………………………

 

برای مشاهده ادامه سوالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

۴ نظر ۱۲ اسفند ۸۵ ، ۱۴:۰۴
محمد داوری دولت آبادی