سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۱۶ مطلب با موضوع «نکته ها» ثبت شده است

نکاتی در مورد allow و let

allow رسمی‌تر از let می‌باشد و آن با یک مفعول و مصدر با to بکار می‌رود. در حالی‌که let با یک مفعول و یک مصدر بدون to بکار می‌رود.

- Allow mike to go home.

- Let mike go home.

نکته دیگر اینکه let هیچگاه مجهول نمی شود و به جای آن در جملات مجهول از allow استفاده می‌شود. ولی رسمی‌تر آن است که از permit در این‌گونه جملات استفاده شود.

- Be allowed to go home.

- Don't let your child play with matches.

- She asked me if she could leave but i wouldn't let her leave.

- My boss doesn't allow me to use the telephone.

- Passengers are not allowed to smoke.

- Dog's not allowed.

۰ نظر ۱۸ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۰۶
محمد داوری دولت آبادی

farjadnasab.blogfa.com

حرف تعریف the

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

1- زمانیکه می دانیم فرد شنونده میداند یا میتواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت میکنیم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

۵ نظر ۰۶ تیر ۹۱ ، ۱۶:۴۳
محمد داوری دولت آبادی

farjadnasab.blogfa.com

بندهای اسمی

    منظور از بند یا clause مجموعه ای از چند کلمه است که نقش مشخصی را در جمله ایفا می کنند. بنابراین بند اسمی یا noun clause همان نقشی را در جمله دارد که یک اسم دارد. یعنی می تواند فاعل، مفعول، متمم فاعلی، متمم صفتی و ... باشد.

    بندهای اسمی که در کتاب درسی سوم دبیرستان معرفی شده اند، همگی در نقش مفعول هستند. یعنی شما به جای اینکه یک مفعول یک کلمه ای داشته باشید، یک مفعول چند کلمه ای دارید (بند اسمی) دارید.

I don't remember him.

I don't remember what his name is.

۰ نظر ۰۶ تیر ۹۱ ، ۱۶:۱۲
محمد داوری دولت آبادی

http://salimii.blogfa.com

اعداد اصلی و ترتیبی

Ordinal and Cardinal numbers

اعداد اصلی (Cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم و .... هستند. به غیر از چند استثنا برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌کنیم. (در عدد یک از st  در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می‌شود)

0th = zeroth or nought

1st = first

2nd = second

3rd = third

4th = fourth

5th = fifth

۳ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۱:۰۱
محمد داوری دولت آبادی

انواع صفـــــات

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال

to be بکار می رود .

صفات توصیفی به چهار دسته تقسیم می شوند .

1- صفات ساده : چنانچه بخواهیم کسی یا چیزی را بدون مقایسه با دیگران توصیف کنیم از صـــفات ساده استفاده می کنیم .

[old – fat – young  – beautiful  –  expensive – interesting]

He is an old man.

I have a beautiful garden.

۶ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۰:۲۵
محمد داوری دولت آبادی

نقل قولهای مستقیم و غیر مستقیم

نقل قول مستقیم: چنانچه گفتار شخصی را عیناً و بدون تغییر بیان کنیم از نقل قول مستقیم استفاده کرده ایم. در این حالت عین گفتار شخص بین دو گیومه " ........... " قرار می گیرد و قبل از آن کاما بکار می رود.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

Ali told me, "Don't open the door".

نقل قول غیر مستقیم: اگر گفتار شخصی را با تغییراتی بیان کنیم به نحوی که مفهوم گفتار وی تغییر نکند این نوع نقل قول را نقل قول غیر مستقیم گویند. در این حالت به کاما و گیومه ها احتیاج نیست.

تذکر: در انگلیسی سه نوع نقل قول وجود دارد که عبارتند از نقل قولهای خبری ، سوالی و امری که در اینجا به نقل قولهای امری پرداخته می شود و نقل قولهای خبری و سوالی بعداً مورد بررسی قرار می گیرند.

۱ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۰:۰۰
محمد داوری دولت آبادی

http://savehendepartment.blogfa.com

ساختار درس اول پیش دانشگاهی

Lesson One (structure)

1. as (COMPARISON)    adverb

used in comparisons to refer to the degree of something:

She'll soon be as tall as her mother.

I can't run as fast as you.

Skin as soft as a baby's

It's not as good as it used to be.

He was as white as a sheet.

۳ نظر ۱۹ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۲۷
محمد داوری دولت آبادی

جمله های التزامی

بعد از بعضی از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to می توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود که در این حالت جمله به گذشته اشاره می کند و به آن جمله التزامی گویند.

افعال ناقصی را که می توان بشکل التزامی نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 

در این حالت should نشان می دهد که فاعی می بایست در گذشته کاری را انجام می داده ولی انجام نداده است.

could نشان می دهد که فاعل توانایی انجام کار در گذشته را داشته است ولی از آن توانایی استفاده نکرده است.

- You could have got good mark in the exam last week.

 

may و might نشان می دهند که احتمال انجام کار در گذشته وجود داشته است. با این تفاوت که may امکان و احتمال بیشتر و might احتمال ضعیف تر را نشان می دهد.

must در این حالت استنباط در گذشته را نشان می دهد.

- The lake is frozen. It must have been very cold last night.

 

۱۱ نظر ۳۰ مرداد ۸۸ ، ۱۰:۲۹
محمد داوری دولت آبادی

نکاتی پیرامون also  –  too  و as well

هر سه کلمه فوق به معنای «همچنین» می باشند با این تفاوت که also رسمی تر از بقیه می باشد و معمولاً قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی به کار میرود.

- He speaks French and he also writes it.

- She was rich and she was also selfish.

۲ نظر ۰۳ مرداد ۸۸ ، ۱۹:۳۹
محمد داوری دولت آبادی

http://www.fantasic.blogfa.com

 

استرس (stress) در زبان انگلیسی

در بیشتر دیکشنریها برای نشان دادن استرس (stress) از علامت  '  استفاده می‌کنند. گاهی هم از حروف بزرگ استفاده می‌شود. به عنوان مثال به کلمه‌های زیر دقت کنید:

magazine /,mægə'zi:n/

letter /'letə(r)/

۴ نظر ۱۰ مرداد ۸۶ ، ۰۸:۱۲
محمد داوری دولت آبادی

American and British English Differences

Spelling

1. Spelling of words ending in "our" in British English are "or" in American English.

A representative list of such words is:

 

British

American

British

American

British

American

arbour

arbor

armour

armor

candour

candor

ardour

ardor

clamour

clamor

enamour

enamor

favour

favor

fervour

fervor

flavour

flavor

harbour

harbor

honour

honor

humour

humor

behaviour

behavior

fervour

fervor

labour

labor

odour

odor

parlour

parlor

rancour

rancor

tumour

tumor

valour

valor

colour

color

 

2. Many American words ending in "or" also end in "or" in British English.

Some examples of this are:

 

actor

anchor

captor

censor

debtor

decor

Donor

error

factor

jailor

manor

minor

pallor

pastor

razor

sector

terror

tremor

tutor

victor

visitor

 

3. The spelling of some American words ending in "er" such as center are spelled with "re" such as "centre."

Some examples of this are:

 

British

American

British

American

British

American

fibre

fiber

centre

center

lustre

luster

metre

meter

louvre

louver

caliber

calibre

sabre

saber

theatre

theater

liter

litre

 

4. But beware of some French words that end in "re" that are the same in both British and American English.

Some examples of these are:

 

genre

Notre

Entrée

émigré

cadre

lucre

 

5. Also beware of some Spanish words such as "hombre" and "padre" which are also exceptions to the rule.


6. The French word "cadre" requires special attention. It is a word that means the nucleus of a group that is intended to form a larger group. For many years the Chinese have pronounced it a "cotter." It is correctly pronounced as "ka dray."


7. One word that deletes the "o" and changes and the "re" is "
manoeuvre" in British English and "maneuver" in American English.

8. Some other spelling differences are as follows:

 

British

American

British

American

British

American

British

American

cheque

check

plough

plow

storey

story

behove

behoove

 

9. The use of articles is different in the two languages. The American rules for the use of the articles "a," "an" and "the" and British English is somewhat different and allows the following "The man went to hospital to see nurse." American English would require the following "The man went to a/the hospital to see a/the nurse." The choice of "a" and "the" would depend on whether he wanted to see a particular nurse at a particular hospital or any nurse at any hospital.

10. Many British words ending in "ize" also appear as ending as "ise."
Both are accepted as correct in British English while the "ize" is only acceptable in American English.

A small representative sample is shown below.

 

apologize

atomize

authorize

barbarize

bastardize

brutalize

cannibalize

canonize

carbonize

categorize

cauterize

centralize

characterize

civilize

collectivize

colonize

containerize

emphasize

epitomize

equalize

familiarize

finalize

formalize

fossilize

 

11. British English has some vocabulary differences from American English.

Some representative examples are:

 

British

American

British

American

British

American

British

American

lorry

truck

billy

tin pan

ring

call

pub

bar

post

mail

reck

care

hired

rented

biscuit

cookie

holiday

vacation

lift

elevator

barrister

lawyer

packet

present

waggon

wagon

bonnet

hood

nil

nothing

petrol

gasoline

pillion

seat

aeroplane

airplane

football

soccer

tyre

tire

flat

apartment

snigger

snicker

chaff

tease

handbarrow

wheelbarrow

 

۱ نظر ۰۵ ارديبهشت ۸۶ ، ۱۲:۳۵
محمد داوری دولت آبادی

In the name of the Most High

 

Suffixes  are letters added at the end of a word to (form a derivative) make another word .

 

صفت= ful + اسم

colour  + ful           colourfulرنگی                      

power + ful            powerfulقدرتمند                   

use + ful                  useful مفید                         

 

صفت= ous + اسم

fame + ous                  famouseمشهور                 

danger + ous              dangerousخطرناک              

mystery + ous           mysteriousمرموز               

 

صفت منفی=less  +  اسم

care + less                 carele بی دقت                       

use + less                  useless                     بی فایده 

hope + less                hopeless   نا امید                    

 

اسم=ship + اسم

friend + ship                 friendshipدوستی             

relation + ship              relationshipرابطه             

man + ship                    manship     انسانی                

 

صفت=y + اسم

rain + y                   rainy بارانی                         

sun + y                  sunny                آفتابی         

water + y               watery                           آبکی

 

قید حالت= ly + صفت

bright + ly                brightlyبه روشنی                      

happy + ly                happily با خوشحالی                 

sad + ly                     sadly با ناراحتی                        

 

صفت= ly + اسم

friend + ly               friendlyدوستانه                              

day + ly                   daily روزانه                                     

cost + ly                 costly قیمتی                            

 

فعل= en+ صفت

short + en               shorten  کوتاه کردن                         

sharp + en               sharpen تیز کردن                           

weak + en               weaken ضعیف کردن                  

 

صفت=al  + اسم

nature + al                 naturalطبیعی                        

person + al                personal    شخصی              

univere + al              universal جهانی                    

 

اسم=ness + صفت

good + ness                goodness خوبی                   

weak + ness                weaknessضعف                    

busy + ness                business شغل                

 

صفت= en + اسم

gold + en                    goldenطلایی                              

wood + en                  wooden      چوبی                   

wool + en                   woolenپشمی                   

 

اسم = th + صفت

Warm + th                      warmthگرما                         

hong + th                       length                           درازا

wide + th                       widthپهنا                       

 

اسم = tion + فعل

explain + tion              explanationتوضیح                   

direct + tion                directionجهت                        

migrate + tion             migrationمهاجرت             

 

اسم= al + فعل

arrive + al                      arrivalورود                       

deny + al                        denialانکار                        

refuse + al                      refusalامتناع               

 

اسم= ence /ance + فعل

exist + ence               existenceوجود                     

guide + ance              guidanceراهنمایی                 

refer + ence               referenceمرجع              

 

اسم=ment + فعل

agree + ment                 agreement   توافق                 

move + ment                 movementحرکت                 

punish + ment               punishment  مجازات       

 

اسم = ing + فعل

drive + ing                  drivingرانندگی                      

smoke + ing                smoking  سیگار                    

run + ing                    runningدو                    

 

صفت فاعلی= ing + فعل

bore + ing                   boringخسته کننده                   

interest + ing              interestingجالب                        

surprise + ing             surprisingتعجب آور       

 

اسم فاعل=er + فعل

play + er                   player              بازیکن         

teach + er                 teacher                   مدرس    

write + er                 writerنویسنده                   

 

صفت مفعولی= ed + فعل

confuse + ed                 confusedگیج شده                    

excite + ed                    excitedهیجان زده                 

shock + ed                   shockedتکان خورده     

 

Note : Sometimes , some changes happen in the spelling of new words .

Good luck_M.Davari

 

۴ نظر ۲۲ بهمن ۸۵ ، ۰۷:۱۴
محمد داوری دولت آبادی

All and Every

All and every can have the same meaning but all is used with a plural noun as in All towns have a post office, and every is used with a singular noun as in Every town has a post office. Similarly , in the negative, " not all" is used with a plural noun and "not every" with a singular noun ,as in Not all towns have/ Not every town has a hospital.

 

 

Allow and let

Allow is more formal than let. Allow is used with an object and an infinitive verb with "to".

Allow mike go home.

Let is used with an object and an infinitive verb without "to".

Let  mike go home.

Let has no passive form. Use allow as “in be allowed to go home”.

Permit is more formal than allow.

 

 

Also, As well and too

Also is placed near the verb as in I would also like to go. As well and too can be placed at the end of a clause as in I would like to go on a trip to India as well/too.

Also is preferred when referring to the verb, as in I can also swim (in addition to doing other activities) and "too" is preferred when referring to the subject, as in I, too, can swim (in addition to other people). Also, as well and too cannot be used in negative sentences.

 

 

 

In and At

In is used for large or important places (e.g. A country and city) and for

Structures, objects, situations etc that have, or seem to have length, depth and height (e.g. buildings, vehicles,  containers, books,  a group of people). At is only possible when referring to a place (esp a building ) when being physically inside is not absolutely necessary, as in at the station / library.

Note also that "at school" can mean being a pupil. As in My son's still at school , as well as referring to where a person is, as in She’ll be at work until 6 o’clock and "in work" means employed as in She hasn’t been in work for months.

 

 

Murder and kill

Murder is used when a person's death is planned and caused by another person.

She was murdered by her husband.

He was killed in a car accident.

 

 

 

Persons and people

Persons is the standard plural of person but is only used in formal situations, as in Persons under 16 may not enter. In usual contexts use  people as in Six people came.

 

 

 

Say and Tell

Say is almost always followed by an object that is not a person.

 We say something.

Tell is usually followed by an object that is a person.

 We tell someone something.

 

۲ نظر ۱۷ آبان ۸۵ ، ۰۵:۲۶
محمد داوری دولت آبادی

۱. معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است.

 

'doctor                 'paper

2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است.

 

 be'gin                en'joy

3. اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه ندارند.

 

'watches – 'worked – 'broken – 'playing – 'actor – 'teacher – 'biggest – 'kindness – 'useful

 

4. اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.

 

Im'possible – un'happy – in'fact – mis'take – re'port – pre'tend – be'fore

5. در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.

 

'telephone                'television

6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تکیه روی بخش اول است.

 

'Sunday                    'summer                       'holiday

7. سیلاب قبل از tion دارای تکیه است.

 

'dictionary                  infor'mation                 conver'sation  

8. در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه روی teen می باشد.

 

fif 'teen                       six'teen

9. در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese می باشد.

 

Chin'ese                     Japan'ese

10. در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.

 

'forty                           'fifty

11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.

 

'mother                     'brother               'sister              'brother – in – law

12. در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.

 

'classroom                'football

13. در ترکیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .

green 'house              cheap 'skates

14. هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ بدهد آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.

a'gain                          a'bout

15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.

It's 'good

16. در ترکیباتی که با good شروع می شود مانند good bye  استرس روی کلمه بعدی است.

good 'bye                    good 'morning

 

17. در ضمایر انعکاسی استرس روی کلمه self قرار دارد.

my'self                              your'self

 

18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.

'borrow                              'yellow

 

19. در بعضی از کلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.

'import(noun)                    im'port(verb)

'present(noun)                  pre'sent(verb)

۴ نظر ۱۱ دی ۸۴ ، ۰۷:۲۱
محمد داوری دولت آبادی

 

http://salimii.blogfa.com

 

انواع کلمات (part of speech )

در دستور زبان انگلیسی هشت نوع کلمه وجود دارد:

 

1- اسم (Noun).                مثال: Ali - book - lion - umbrella

2- صفت (Adjective)           مثال: large – good – hot - beautiful

3- ضمیر (Pronoun)            مثال: him – them – We - They

4- فعل (Verb)                   مثال: go – come – read - watch

5- قید (Adverb)                 مثال: well – slowly – badly - rapidly

6- حرف اضافه (Preposition) مثال: in – at – by - to

7- حرف ربط (Conjunction)   مثال: and – or – but - so

8- صوت (Interjection)         مثال: oh - Bravo 

 

البته بعضی از کلمات وجود دارند که نسبت به هر جمله می توانند معانی مختلف داشته باشند. به جملات زیر توجه کنید:

1. I gave him a present.

2. I can not tell you at the present moment.

3. They will present you to the king.

4. At present he is absent.

 

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول present به معنای هدیه است. (اسم)

در جمله دوم present معنای حال یا حاضر می دهد.(صفت)

در جمله سوم present به معنای مهیا و آماده کردن است.(فعل)

در جمله آخر present به معنای اکنون یا زمان حال است. (قید)

 

طبیعی است برای تشخیص اینکه یک کلمه در مکانهای مختلف چه معنی می دهد باید گنجینه لغت بیشتری برای خود فراهم آوریم و این میسر نیست مگر با مطالعه کردن و سرو کار داشتن با واژگان انگلیسی و تمرین کردن.

 

اسم (Noun)

 

    اسم در هر زبانی به طور کلی برای نامیدن شخصی یا حیوانی یا چیزی یا مفهومی به کار می رود. اسمها را می توانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. 

اسمهای عام  (common nouns)

اسمهای خاص   ( proper nouns)

اسم عام اسمی است که شامل همه افراد همجنس باشد مانند: man- city- book- girl که شامل هر دختر، کتاب، شهر و مردی می شود.

 

اسم خاص اسمی است که نشان دهنده فرد یا افرادی مخصوص و معین باشد که از آن شخص یا مکان و ...  با آن نوع مشخصات خاص فقط یکی وجود دارد. مانند: Iran - Tehran - Ali - John   . ممکن است گفته شود که میلیونها علی در دنیا وجود دارد اما باید توجه داشته باشیم که هیچکدام از علی ها عیناً مثل هم نیستند و هیچ انسان مشابه به هم که صد در صد عین هم باشند وجود ندارد.

باید توجه داشته باشیم که اسمهای خاص طبیعتاً نمی توانند جمع بسته شوند یا علامت مفرد بگیرند. اما اسمهای عام می توانند جمع و مفرد داشته باشند.

 

طریقه جمع بستن اسم

 

اسم از نظر تعداد بر دو قسم است: اسم مفرد: Singular و اسم جمع: Plural.

برای جمع بستن اسمها به آخر اسم حرف s اضافه می شود.به این  مثالها  توجه کنید.

 

boy             boys

girl             girls

desk           desks

lion                lions

 

البته بعضی استثناها هم وجود دارد که تعدادی از آنها را با همدیگر مرور می کنیم.

 

1- کلماتی که آخرشان به حروف s- sh- ch- x ختم می شوند برای جمع شدن es می گیرند.به این مثالها توجه کنید.

 

bus                               buses

brush                            brushes

box                               boxes

watch                           watches

 

کلماتی که به o ختم می شوند هم معمولا es می گیرند اما استثناهایی هم وجود دارند.

potato                         potatoes

tomato                        tomatoes

radio                           radios    

piano                          pianos

 

2- کلماتی که به حرف y ختم می شوند اگر قبل از y حرف بی صدا (یعنی غیر از حروف a- i- e- o- u ) وجود داشته باشد حرف y تبدیل به ies می شود.

country                       countries

dictionary                    dictionaries

lady                               ladies

 

اگر قبل از حرف y حرف صدادار وجود داشته باشد جمع بستن به صورت معمولی است.

boy                            boys

 

3- معمولا کلماتی که به f یا fe ختم می شوند این حروف تبدیل به ves می شوند.

wife                         wives

wolf                        wolves

knife                        knives

 

4- تعداد محدودی از کلمات وجود دارند که به صورت معمول جمع بسته نمی شوند و  جمع خاص خودشان را دارند.

man                        men

woman                    women

tooth                       teeth

foot                         feet

goose                     geese

child                       children

۵ نظر ۰۵ آبان ۸۴ ، ۰۰:۲۳
محمد داوری دولت آبادی