سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۱۶ مطلب با موضوع «نکته ها» ثبت شده است

نکـــــاتی درباره ی no-any-some

 

some به معنی مقداری یا تعدادی صفت مقدار می باشد و می تواند قبل از اسمهای قابل شمارش جـمع و همچنین قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

 

I have some books.

I have some money.

Some

 اغلب در جمــلات مثبت بــکار می رود و معادل آن در جملات منفی و سـوالی کلمه ی any  به معنی هیچ یا اصــلأ می باشد . توضیح اینکه any همــانند some مـی تواند هم قبـل از اسمهای قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

 

There are some pens on the table.

There are not any pens on the table.

Are there any pens on the table?

 

 تذکر1 : در جمـــلات منفی می توانیم ترکیب not any را حذف کرده و بجای آنــــها کلمـه ی no را قـرار دهیم . no نیز همــانند some و any هم قبل از اسمهای قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار می رود .

تذکر2 : no در جملات مثبت بکار می رود ولی به جمله مفهوم منفی می بخشد .

 

There are not any pens on the table.

There are no pens on the table.

 

I did not drink any milk.

I drank no milk.

 

 یادآوری :کلمات مرکبی که با some any و no ساخته می شوند نیزاز قوانین فوق پیروی می کنند.

somebody – someone - something

anybody – anyone - anything

nobody - no one - nothing

 

I see somebody in the library.

She didn't eat anything.

You will say nothing.

 

زیر گرینه ی درست خط بکشید.

1. I didn't see …………….. money in the box .

a.any                    b.no                          c.many                        d.some             

 

2. Do you see ……………. snow on the ground ?

a.no                      b.many                     c.any                           d.some

 

3. There is …………… water in the glass.

a.no                      b.some                     c.little                          d.a,b and c

 

4. I didn’t ask …………… to help me.

a.nobody              b.somebody                c.anybody                      d.a and c

 

Good Luck_M.Davari 

۱۷ نظر ۰۴ آبان ۸۴ ، ۰۸:۰۹
محمد داوری دولت آبادی