سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۲۳ مطلب با موضوع «گرامر زبان انگلیسی» ثبت شده است

طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم

 

ترتیب قرار گرفتن صفات پیش از اسم در زبان انگلیسی طبق الگوی زیر می باشد.

 

اسم + جنس (نوع) + ملیّت + رنگ + اندازه + عدد

 

I have two big colorful Persian wooden carpets.

 

 نکته 1: صفات اشاره this – that – these – those  و حرف تعریف the و نیز صفات ملکی my – your , …

الف) بر دیگر صفات مقدم هستند.

ب) با یکدیگر بکار نمیروند.

- The three good student

- This sweet red roses

- My poor old dog

در جملات بالا کلمات the – this – my  قبل از صفات دیگر بکار رفته اند.

 

نکته 2: سه واژه all ، both و half  مقدم بر صفات ملکی و حرف تعریف the استفاده میشوند.

- all the boys                     

- both my eyes                         

- all her books

 

نکته 3: واژه half مقدم بر a و an می باشد.

- half a minute                  

- half an hour

 

1) Which sentence is grammatically wrong?

a) Don’t look at the people sitting over there.

b) Our brain can keep a record of past events.

c) The cars that are sold are very expensive.

d) The new Japanese blue car will become cheaper.ü

 

ترتیب قرار گرفتن صفات در گزینه d اشتباه است. رنگ باید قبل از ملیت قرار بگیرد پس گزینه d از نظر گرامری غلط است و باید جمله به این صورت باشد:

The new blue Japanese car will be come cheaper.

 

2) Which sentence is grammatically right?

a) The white large cotton shirt was very beautiful.

b) The large white cotton shirt was very beautiful.ü

c) The cotton white large shirt was very beautiful.

d) The beautiful cotton white shirt was very large.

گزینه b درست است. ترتیب قرار گرفتن صفات صحیح است.

 

3) A: Do you have a watch?                  

    B: yes, I have ……………….

a) an old gold watchü                                        c) an old watch gold

b) a gold old watch                                             d) a watch gold old

Good Luck_M.Davari

 

۸ نظر ۲۴ آبان ۸۴ ، ۱۵:۱۶
محمد داوری دولت آبادی

زمان های انگلیسی

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده.

هر زمان دارای چهار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان های اصلی زمان های واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک، می توان گفت که در انگلیسی 12 زمان به طریق زیر وجود دارد:

زمان های آینده

آینده ساده (مستقبل ساده)

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

زمان های گذشته

گذشته ساده (ماضی ساده)

گذشته استمراری

گذشته کامل (ماضی بعید)

گذشته کامل استمراری

زمان های حال

حال ساده (مضارع)

حال استمراری

حال کامل (ماضی نقلی)

حال کامل استمراری

۳۵ نظر ۱۴ آبان ۸۴ ، ۰۶:۳۳
محمد داوری دولت آبادی

اســــم در نقش صفت

در زبان انگلیسی گاهــی یک اسم قبل از اسم دیگری در نقش صفت ظـــاهر می شود و آن را توصیف می کند. چنین اســمی ( اسم در نقش صفت ) اولاً باید مفــرد باشد و ثانیاً محل آن بــــلافاصله قبل از موصوف می باشد .

تذکر1 : توجه داشته باشید که (s) در بعضی از کلمــات مانند : news – physics و s جمع نیست .

news report  _  physics  teacher

 

تذکر2: همانگونه که می دانید یکی دیگر از راههای معمــــول برای توصیف اسم، استفاده از صفت قبل از اسم می باشد .

a good – beautiful – fat – thin – happy – clever / girl

 

تذکر3: با جابجا کردن اسم ها معنی عبارت تغییر می کند .

گل باغچه ای                          a  garden flower

باغچه ی گل                            a flower garden

 

کارگر شب(شب کار) a night worker                  

شب کارگر            a worker night                    

 

گزینه ی درست را انتخاب کنید .

1. A store which sells shoes is a …………….. .

a. shoes store                         b. store shoes      

c. shoe store                          d. shoes stores

 

2. The desks that are used in offices are called ……………. .

a. offices desks                      b. office desks      

c. desks offices                      d. desks office

 

3. The story which is about life is the ……………

a. life story                            b. story life          

c. story of the life                   d. a and c

 

4. A bridge which is made of stone is called a ………….. .

a. bridge stone                     b. stone’s bridge        

c. bridge’s stone                   d. stone bridge

 

5. Flowers that grow in spring are ………….. .

a. spring flowers                  b. flowers spring       

c. spring flower                    d. flower spring

 

جملات زیر را کامل کنید .

1. A student who studies history is called a ………………

2. A book which is about grammar is called a ………………

3. Dishes which are made of iron are called ……………….

Good Luck_M.Davari

۱ نظر ۰۹ آبان ۸۴ ، ۱۹:۱۳
محمد داوری دولت آبادی

ضمــــایر موصولــــــی

 

چنانچه کلماتی چون which-who-whom و بعد از یک اسم و در داخــل جمله قرار گیرند همگی به معنای ( که ) می باشند و ضمیر موصولی محسوب می شوند . در واقع ضمـــایر موصولی متصل کننده دو جمله می باشند بطوریکه یکی از جملات ، توصیف کننده ی اسم جمله ی دیگر می باشد.

 

The man teaches English. He came by bus.

The man who came by bus teaches English.

                                                                  جمله ی وصفی               

تذکر: به جمله ای که بعد از اسم می آید و آن را توصیف می کند ، جمله ی وصفی می گویند .

 

ضمایر موصولی who _ whom

who و whom برای انسان بکار می روند یعنی اسمــی که قبل از آنها می آید ، اشاره به انسان دارد با این تفاوت که who حالت فاعلی دارد ( جانشین اسم می شود ) بنابراین بعد از آن فعل بکـــــار می رود . در حالیکه whom حالت مفعولی داشته ( جانشین مفعول می شود ) بنابراین بعد از آن فاعل می آید .

                                                فعل + who + اسم ( اشاره به انسان )

                                                 فاعل + whom + اسم ( اشاره به انسان )

 

The man who is walking is my brother.

The man whom you saw there was my brother.

 

ضمیر موصولی Which

Which بــرای اشیاء بکار می رود بدین معنی که اسمــی که قبـــل از آن قرار مـی گیرد به اشیاء یا حیوانات اشاره دارد .

تذکر: which هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد بدین معنی که پس از آن می توان از فعـل ویا از اسم استفاده کرد .

                                 فعل / فاعل + which + اسم ( اشاره به شیء یا حیوان )

 

The shirt which he bought is in the room.

He bought the shirt which is in the room.

 

تذکر: از that می توان بجای سه کلمه ی who-whom و which استفاده کرد .

The man that is walking is my brother.

گزینه ی درست را در سوال اول انتخاب کنید و بجای نقطه چین در جملات بعدی ضمیر موصولی مناسب قرار دهید .

I am wearing the shoes ………….. my mother gave me.

a.who                       b.that                        c.which                   d.b and c

_The shirt ………………. he bought is very nice.

_The men ……………. were invited came by bus.

_The girl …………….. you saw is a nurse.                        

 

Good Luck_M.Davari

۷ نظر ۰۵ آبان ۸۴ ، ۰۰:۲۲
محمد داوری دولت آبادی

حـــــروف تعریف

 

در انگلیسـی به دو کلمه ی a و an حروف تعریف نامعین و به کلمه ی the حرف تعریف معین گویند.

 

کاربرد حروف تعریف نامعین ( a an )

1-چنانچه اسمــی از نظر شنونده نامشخص باشد قبل از آن اسم حرف تعریف نامعین بکار می رود.

تذکر1 : حروف تعریف نامعین فقط قبل از اسمهای قابل شمارش مفرد بکار می رود .

تذکر2 : an را قبل از اسمهای مفردی بکار می بریم که با یکی از حــروف صدادار ( a –e –i-o –u  ) شروع شده باشند . قبل از بقیه ی اسمها a  بکار می رود .

a / book-teacher-radio-man

an / apple-arm-hour-engineer

 

تذکر3 : اگر بخواهیم اسمی را که با یک صفت همراه است بشکل نکـــره بیان کنیم ، a یا an را قبل از صفت بکار می بریم .

2- a یا an عـــلاوه بر اینکه اسم را نکره می کند ، قبل از نام شغلها بکــار رفته و در این حالت معنی  نمی دهند .

He is a doctor.               He is an engineer.

 

کاربرد حرف تعریف معین ( the )

1-چنانچه اسمی از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه ) باشد ، قبل از آن اسم حرف تعریف معین بکار می رود ولی چنانچه اسمی بطور عـام و کلـی در جمله ای مطـرح شود نیازی به حـــرف تعریف نیست .

Books are good friends.

The books which you bought are interesting.

 

در جمله ی اول کلمــه ی books بطور عام مطرح شده است که در اینصورت نیازی به the نیست در حالیکه در جمله ی دوم books از نظر شنونده مشخص و معلــوم می باشد که این صورت قبل از آن the بکار رفته است .

تذکر : the بر خلاف a یا an می تواند قبل از انواع اسمها ، چه مفرد و چه جمع و چه قابل شمارش و چه غیر قابل شمارش قرار گیرد .

2-علاوه بر کاربرد کلی فوق که برای the ذکر شد ، در موارد زیر نیز حتمأ از the استفاده می شود .

a ) قبل از نام اشیاء منحصر به فرد جهــان مانند خورشید ، ماه ، زمین و جهـــات جغرافیایی از the استفاده می شود .

The sun rises in the east and sets in the west.

 

b ) چنانچه اسم نکــره ای برای بار دوم یا بیشتر در جمله ای ذکــر شود ، آن اسم بدنبال the بکــار میرود .

Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.

 

c ) چنانچه بعد از اسمی یکی از ضمایر موصولی نظیر who-whom-which و آمده باشد ، قبـل از آن اسم از the استفاده می شود .

The man who is coming here is Ali's father.

 

d ) چنانچه دو اسم بوسیله ی حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گیرند ، قبـــل از آن دو اسم the بکار می رود .

This is the door of the classroom.

 

e ) قبل از صفات عالی از حرف تعریف the استفاده می شود .

He is the tallest man.

 

f ) در جملات امری بعد از فعل اصلی اسم همراه the بکار می رود .

Clean the blackboard ,  please.

 

g ) کلماتی مانند صبح ، بعدازظهر ، عصر که به اجزاء روز مربوط می شوند همیشه همراه the بکـار می روند .

the / morning-afternoon-evening

I get up early in the morning.

 

در موارد زیر the بکار نمی رود .

1-قبل از نام قاره ها ، کشورها ، استانها ، شهرها و روستاها

I live in Isfahsn.

2-قبل از اسمهای خاص مانند : علی ، رضا و

Do you know Ali?

3-قبل از روزهای هفته و نام ماههای سال

We went to Mashad in Mehr.

 

زیر گزینه ی درست خط بکشید .

1.I took a book. …………. book was about grammar.

a.A                       b.An                          c.___                         d.The

 

2.She talked to ………… man who was in the office.

a.the                    b.a                              c.an                            d.___

 

3.He usually works in ………….. morning and watches TV in ………… evening.

a.the/a                 b.the/the                     c.a/the                        d.a/a

 

4.She never comes here on …………. Mondays.

a.the                    b.____                        c.a                             d.an

 

 5.My mother is making tea in …………… kitchen.

a.____                b.a                               c.an                           d.the

 

Good Luck_M.Davari

۷ نظر ۰۴ آبان ۸۴ ، ۰۸:۱۰
محمد داوری دولت آبادی

زمان آینده ی نزدیک ( آینده ی قصدی )

 

از این زمان برای بیان کارهای قطعی و معین در زمان آینده ی نزدیک استفاده می شود . در ترجمه این زمان از عباراتی نظیر قصد دارم یا می خواهم استفاده می کنیم .

 

فاعل         + am / are / is + going to + شکل ساده فعل اصلی + بقیه جمله

 

 

طریقه سوالی و منفی کردن این زمان

برای سوالی کردن این زمان فعل to be یعنی am – are – is  به اول جمله منتقل می شود . و برای منفی کردن این زمان بعد از فعل to be کلمه ی not اضافه می شود .

                He is going to play football.

(جمله سوالی) Is he going to play football?

(جمله منفی)   He is not going to play football.

 

یادآوری :

تفاوت این زمان با آینده ساده در این است که در این زمان از قبل برای انجام کار مورد نظر برنامه ریزی شده است ولی زمان آینده ساده را هنگامی بکار می بریم که تصمیم جدی یا برنامه قطعی برای انجام کار گرفته نشده است .

-          I will study English.

-          I am going to study English.

 

نمونه سوال :

گزینه درست را انتخاب کنید .

1. I am going to ………………. to the radio.

   a. listening                 b. listened                c. listen                d. listens

 

2. They're going ………………. to Isfahan by train.

   a. travel                     b. traveling               c. traveled             d. to travel

 

3. Ali is ……………… to write a letter for his brother.

   a. going                     b. walking               c. writing               d. reading

 

4. Are you …………….. to paint the door ?

   a. go                           b. to go                c. going                  d. went

 

5. Mr Karimi ……………….. not going to study physics.

   a. was                         b. were                 c. is                       d. are

 

Good Luck_M.Davari

۸ نظر ۰۲ آبان ۸۴ ، ۰۹:۳۳
محمد داوری دولت آبادی

      اسم مصدر Gerund  

در انگلیسی اسم مصدر را با اضافه کردن ing  به انتهای شکل ساده فعل بوجود می آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل می کند .

smoking – swimming – speaking – watching

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زیر می باشد :

1-     به عنوان مبتدای جمله

Learning English is not difficult.

 

2-     به عنوان مفعول جمله که در این حالت پس از برخی از افعال بکار میرود .

I like swimming in the river.

 

تذکر : افعالی که پس از آنها می توان از اسم مصدر استفاده کرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

تذکر : پس از برخی از افعال هم می توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده کرد . تعدادی از این افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

 

He likes to go / going to the park.

 

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده می شود .

I am tired of sitting here.

 

4- پس از ترکیبات زیر از اسم مصدر استفاده می شود .

It's no good – It's no use – can't help – can't stand

It is no good going outside in this rainy day.

 

یادآوری :اسم مصدر می تواند به تنهایی یا همراه یک عبارت بکار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy.

Learning English at school is easy.

 

1. I’m tired of ……………… on this chair.

    a. sitting               b. sit                      c. sat                      d. to sit

 

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim               b. to swim              c. swimming          d. swam

 

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove              b. driving                c. drive                  d. drives

 

Good luck – M.Davari      

۱۵ نظر ۳۰ مهر ۸۴ ، ۰۸:۳۷
محمد داوری دولت آبادی

کــــــــــاربردهای  It

It در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود.

1- اشاره به شی ء مفرد

There is a car in the street. It is blue.

2- اشاره به زمان

It is Monday.

It is 2 o'clock.

3- اشاره به هوا

It is raining. It is cold.

4- اشاره به مسافت

It is 10 Kms from here to Isfahan.

5- اشاره به شخص نامشخص

Who is it on the phone?

۲ نظر ۳۰ مهر ۸۴ ، ۰۸:۲۱
محمد داوری دولت آبادی